O nás

Tělovýchovná jednota Horní Datyně byla založena 6.dubna 1919. Tehdy nesla název Dělnická tělovýchovná jednota. V průběhu dalších let to byla Federace DTJ, Jednota proletářské tělovýchovy, TJ Sokol až po dnešní Tělovýchovnou jednotu.

Dlouholetá a prospěšná činnost TJ vedla k hledání nových přitažlivých forem pro mládež a příznivce tělovýchovy. Vznikly oddíly ASPV, turistiky, stolního tenisu a důležitým mezníkem byla výstavba turistické chaty v Beskydech.

 

TJ_90_let_800 (1)
15. 3.2009 – Valná hromada – 90 let TJ Horní Datyně

 

 

90 let tělovýchovy v Horních Datyních.

(stručná historie)

      Snahy o založení tělovýchovy u nás byly již před I. Světovou válkou, ale teprve se vznikem naší republiky získaly v obci podporu. Koncem roku 1918 z iniciativy hlavně Emila Rašky je vytvořen při místní Straně sociálně demokratické přípravný výbor k založení DTJ – Dělnické tělocvičné jednoty. Ustavující schůze se koná 19.1. 1919. Činnost se velmi dobře rozbíhá a již v tom roce se koná v jednotářských krojích hromadné vystoupení. Mimo tělovýchovnou náplň a školení cvičitelů žila organizace i bohatým kulturním životem: pořádala přednášky, zájezdy, kulturní akce a oblibu měla četba knih a časopisů. Zhotovili přenosné divadelní jeviště a ochotníci z DTJ přebírají přípravu divadel od místní Strany sociálně demokratické. (Stoletá tradice místních ochotníku, již byla podrobně připomenutá v loňském roce)

Úspěšná činnost však trvala jen do roku 1921, kdy dochází k politické roztržce v sociální demokracii a vzniku strany komunistů. V tom roce, také odcházejí z DTJ hlavně mladí radikální členové a zakládají svojí FDTJ – Federovanou dělnickou tělocvičnou jednotu. Z počátku se táto tělovýchova úspěšně rozvíjí ve všech složkách. Své cvičení a akce koná v sále restaurace U Rojka, v Družstevním dome. Zřizují si hřiště a upravují plochu v „Podguři“ pro hraní divadel. Obě jednoty pořádaly a účastnily se svých hromadných vystoupení a v činnostech si vzájemně konkurovaly. V roce 1926 FDTJ mění název a přejímá označení JPT – Jednota proletářské tělovýchovy. V třicátých létech v době hospodářské krize dochází k perzekuci komunistů a činnost této tělovýchovy začíná upadat a v roce 1938 je organizace úředně zakázána.

Po roce 1921 početně menší DTJ postupně zlepšuje svoji činnost a stává se znovu přitažlivou organizaci. V roce 1923 začínají ochotníci hrát pro veřejnost i loutková divadla. V družstevním domě zřizují tělocvičnu a roku 1926 se podílejí na její rozšíření o jeviště pro konání divadel. Zakoupili pozemek na hřiště a postupně na něm budují další vybavení. Po zákazu činnosti politických stran v roce 1938 se DTJ formálně zřekla politického vlivu a tím mohla dále pokračovat ve své činnosti. V dramatických společenských událostech konce třicátých let je její činnost omezená, ale začíná se zlepšovat po roce 1940. Tehdy zůstává jedinou z dělnických složek na okrese. V této nelehké době po obsazení Německém, se činnost soustředila na přípravu divadel, společně i s bývalými členy JPT. Hry byly hojně navštěvované a uváděné i v okolních vesnicích. Znamenaly pro naše občany té doby i jistou morální podporou. Útlum činnosti ovlivnilo po roce 1942 zatýkání jejich členů pro odbojovou činnost. Zvláště pak bývalých členů JPT.

Po válce se hovoří o sjednocení tělovýchovy pod název NTV – Národní tělovýchovný výbor, ale nakonec v roce 1946 je DTJ obnovená s upraveným názvem Dělnická tělovýchovná jednota. V únoru 1947 zakládají převážně členové bývalé JPT vlastenecký zaměřenou tělovýchovu Sokol, ještě jako pobočku organizace ve Vratimově. K vlastnímu sloučení tělovýchovy, pod pozdější název TJ SOKOL Horní Datyně dochází 11.4. 1948.

Činnost nové organizace se začíná zlepšovat, teprve po zapojení dřívějších funkcionářů z DTJ. Zvláště pak po zvoleni předsedy F.Urbance v roce 1954. Jíž v příštím roce za přípravu CZ. spartakiády získává tělovýchova významné celorepublikové ocenění. Také někteří členové pracuji ve funkcích v ČSTV a za svojí práci v tělovýchově získali vyšší ocenění. Mimo cvičení s nářadím a lehkou atletiku se činnost zaměřuje na míčové hry, tělovýchovu žen a hromadná vystoupení. Méně se již hraje divadlo ale pořádají se zájezdy do divadla v Ostravě. Oblibu si získává cyklistika a výlety do přírody. Neutěšený stav tělocvičny v Družstevním domě vedl koncem padesátých let k rozhodnuti vybudovat si novou tělocvičnu. Jako součást kulturního domu je pak postavená a dána do užívání v roce 1961. Také tělovýchova zakoupila pozemek u Žermanické přehrady na výstavbu střediska vodních sportů, ale již ve velkém stádiu příprav od záměru ustupuje. Volí jako vhodnější pozemek v nedaleké obci Morávka a v roce 1965 je vystavěná chata. V roce 1967 je ještě postavená hospodářská budova a chata se pak pronajímá i veřejnosti. U Kulturního domu v prostoru dřívějšího hřiště DTJ je v roce 1965 dokončeno také nové hřiště. Všechny tyto náročné stavby se realizují svépomocně členy a z příjmů kulturních akcí a dotací ČSTV. Poválečný zájem o turistiku vyvrcholil v roce 1965 založením odboru turistiky, který vyvíjí činnost v různých sportovních a turistických oblastech. Nejznámější akci tohoto odboru je od roku 1967 pořádáni zimního táboření Klondyke. Své zkušenosti z akce předávají také dál na podobných tábořeních v republice i v cizině. V roce 1966 je založen kroužek stolního tenisu.

Koncem šedesátých let se postupně rozpadá tento skvělý tým pracovníkův tělovýchově a ruku 1970 také umírá předseda F. Urbanec. Na jeho počest, pak jednota pořádala v dalších létech lehkoatletické přebory. Tuto funkci přebírá Zdeněk Lajčok, který pokračuje v této dobré činnost, ale při montáží tělovýchovného zařízení v roce 1972 je smrtelně zraněn. Také na počest tomuto zemřelému dlouholetému pracovníkovi tělovýchovy je pořádán deset let memoriál Zdeňka Lajčoka.

V dalších létech je činnost stabilizovaná, mimo základní tělesnou přípravu a hromadná vystoupení mají oblibu míčové hry, cvičení matek s dětmi a v ženské tělovýchově cvičení s hudbou. V roce 1973 je obnoven a několik let pracuje, také divadelní kroužek. V roce 1986 jé dostavěno k chatě na Morávce sociální zřízení. Dalším roce jsou také rozšířené a upravené přilehlé prostory tělocvičny. Odbor turistiky založil svůj TOM – Turistický oddíl mládeže a také začíná pořádá zahraniční zájezdy. Někteří členové pracují i ve vyšších složkách ČSTV a turistiky.

Společenské změny po roce 1989 vedly k obnovení Klubu českých turistů a náš odbor turistiky se přihlásil k tomuto obnovenému názvu. Začíná organizovat pro své členy stále rozmanitější činnost, spolupořádá celorepublikové i společenské akce. Je nadále součástí TJ.Také tělovýchovná jednota od roku 1992 upouští od názvu Sokol, protože se nepřihlásila k obnoveným tradicím této organizace.Upouští ve své činnosti od pořádání hromadných vystoupení cvičenců. V tom roce je také obnoven kroužek stolního tenisu a postupně se účastní i vyšších soutěží.

V nedávné době jednota vybudovala tenisové kurty a ve spolupráci města Vratimova bylo postavené asfaltové víceúčelové hřiště a provedené zateplení budovy tělocvičny.

 

Připravil: Vladimír KUCHAŘ

Informace pro: Výroční schůzi TJ 15.3. 2009,Vratimovskou televizi a noviny